Médiavadász

A madár az ász

Lázadás a „szép új világ” ellen – Célok és alapelvek

Az alábbi pontok egy lehetséges technokráciaellenes megmozdulás mind egyénileg, mind közösségi formában képviselhető alapelveit foglalják magukban.

A szöveg csak a legfontosabb kérdésekre tér ki, nem célja a technokrácia problémájának és a mozgalom működésének teljeskörű feltárása. ennek részletekbe menő kifejtése a mozgalom jövőbeli feladata lesz.

A szöveg két részből áll. Az első rész a legfontosabb alapelveket és célokat tisztázza, a második rész pedig a küszöbön álló új technológiai forradalom legnépszerűbb eszközeit és azok veszélyeit ismerteti.

tyDZ2YA444

I. ALAPELVEK

A technokrácia lényege

A mozgalom értelmezése szerint

a technokrácia az emberiség feletti technológiai eszközökkel megvalósított uralmat jelenti.

Korunkban minden nagyobb társadalmi–politikai–gazdasági folyamat és átalakulás ennek kibontakozását és egyre gyorsuló ütemű megvalósítását szolgálja. A technokrácia képviselői a társadalom tagjainak jóváhagyását, tudatos beleegyezését megkerülve fékezhetetlenül arra törekednek, hogy a világon mindent és mindenkit hatalmuk és befolyásuk alá vonjanak.

A mozgalom célja

A technokrácia további erősödésének megakadályozása, hátráltatása. Hosszabb távon:

a technokrata elnyomás alóli felszabadulás és felszabadítás.

A mozgalom fő feladatai

Egy technokráciától független életmód és élettér lehetőségeinek feltárása, bemutatása és kialakítása.

A tudatosság fontossága

A technokrácia elleni harcban nélkülözhetetlen, hogy az ember nagy hangsúlyt helyezzen saját tudatosságának és önismeretének fejlesztésére.

A tudatos életvezetés, az önreflektív lelki–szellemi élet és a fokozott önismeret a legnagyobb fegyver

a testet, lelket és szellemet egyaránt leigázni igyekvő technokrata törekvésekkel szemben.

Az önképzés jelentősége

A technokrata behatásoktól független – egyaránt személyes és közösségi – életvitel kialakításához kiemelt jelentőségű a szükséges tárgyi tudás elsajátítása, a működőképes alternatív módszerek felkutatása, megismerése és megosztása, valamint a különféle szakterületek képviselőinek építő jellegű összjátéka. A tétlenség nem vezet eredményre, a technokratákkal szembeni ellenállás alapos felkészültséget, aktív hozzájárulást és termékeny együttműködést követel meg.

Aktuális törésvonal: technokrácia vs. antitechnokrácia

Függetlenül minden politikai, ideológiai, társadalmi beállítottságtól, bármely személy, szervezet, csoportosulás, esemény megítélésében kulcsfontosságú ezek technokráciához való viszonyulásának megállapítása. Így szerezhetünk csak átfogó ismeretet arról, mennyire felkészültek és tájékozottak a különféle mozgalmak korunk legnagyobb és legaktuálisabb fenyegetését illetően.

Ma már a helyes ideológiai–politikai állásfoglalás önmagában, technokráciaellenesség nélkül nem elegendő és nem is eredményre vezető.

A modern technológiához való viszony

A tagok az eddigi technológiákhoz, technikai eszközökhöz nem viszonyulnak teljesen ellenségesen.

Élhetnek velük, használhatják azokat, előnyt jelent, ha értik a működésüket, de ennek ellenére messzemenően ismerik azok emberiségre gyakorolt negatív hatásait is.

A küszöbön álló technológiai újításokhoz való viszony

Az eljövendő technológiákhoz a mozgalom tagjai alapvetően ellenségesen viszonyulnak,

mivel ezekre úgy tekintenek, mint amik még az eddigieknél is hatékonyabban szolgálják a technokrata uralom kiteljesedését. Azonban mégis készen állnak arra, hogy bevezetésük esetén megfelelően, felkészülten, tudatosan használják azokat, valamint a védekezési módszereket is megismerjék velük szemben.

A fejlődéshez és az evolúcióhoz való viszony

A technokrácia elleni harcban az emberiség folyamatos és automatikus fejlődéséről szóló elképzelések újbóli átgondolása, az azokhoz való viszony átértékelése rendkívül fontos. A törvényszerű és szükségszerű fejlődés mítosza ugyanis kiemelt szerepet játszott és játszik abban, hogy a technokrácia pusztító ideológiája mára széles körben elfogadottá és támogatottá válhatott.

A humanizmushoz való viszony

Az ember érték, de nem végső érték a szemünkben. Az utóbbi néhány évszázad humanizmusát lényegében az emberen túlmutató értékek és valóságok megtagadásának jegyében képviselték. Azonban

az ember és az ember központi jelentősége ellen hadat üzenő technokrácia korában a humanizmus eszméje új értelmet és jelentőséget nyer.

A modern technológiai eszközöktől függetlenül is kiteljesedni képes, önálló, szabad ember ideája kiemelt cél és érték a mozgalom tagjai számára.

Az emberi kapcsolatokhoz való viszony

A technokraták érdeke, hogy az embereket, amennyire csak lehetséges, elválasszák egymástól. Az ember számára azonban rendkívül fontos a személyes, élő, közvetlen kapcsolatok ápolása. Ezért minden erővel törekednie kell ezek megőrzésére.

A világ és embertársaink személyes, közvetlen megismerése kulcsfontosságú a teljes értékű élet megvalósulása és az egészséges egyéni fejlődés vonatkozásában.

Az internetes „közösségek” számunkra nem valódi közösségek. Ha a mozgalom tagjai kommunikálnak is ily módon egymással, tudatában vannak, hogy egyetlen virtuális kapcsolódást elősegítő találmány sem helyettesítheti a valódi kapcsolatokat.

Ugyanígy nem minősül valódi közösségi életnek a szemünkben a maszkokkal, védőfelszerelésekkel, plexifalakkal elválasztott, állandó távolságtartásra, karanténra, virtuális kommunikációra kényszerített, oltási igazolvány hiányában diszkriminált emberek társadalmi interakciói.

Az élethez való viszony

A közösség tagjai tisztelik az életet, de nem bármilyen életet. Egy minőségtelen, álértékek mentén szerveződő, hagyományellenes és a legmodernebb technológiáktól teljesen függővé tett élet már nem igazi élet többé, mert ez az élet természetadta szabadságunktól és a természetes, eredendő emberi életforma gyakorlásának lehetőségétől foszt meg.

Az élet megóvására tett ígéretekkel nem elégszünk meg. Igazi érvénye csak a minőségi élet megóvásának van,

ami többek közt magában foglalja a technokrata elnyomástól való függetlenséget.

Az egészséghez való viszony

A technokrata célok megvalósításában döntő szerepet játszik az egészség megőrzésének, a betegségek, vírusok legyőzésének és megelőzésének, valamint az élet meghosszabbításának kérdése.

A technokraták és a technokratákkal együttműködő szakemberek és politikusok egyre átütőbb sikerrel hitetik el az emberekkel, hogy az egészség kizárólag technokrata eszközök révén biztosítható. Fontos tisztán látni, hogy az egészségre hivatkozás csupán egy rendkívül hatékony ürügy az eleve meglévő technokrata elképzelések bevezetésére, továbbá a természetes, emberközeli gyógyítás ellehetetlenítésére. A tagok a gyógyulásnak, az egészség megőrzésének és nem utolsó sorban a táplálkozásnak a természetes és hagyományos formáira törekednek.

A természethez való viszony

A természet és a természetközpontúság érték, környezetünk óvása és tisztelete fontos, azonban fokozottan figyelembe kell venni, hogy a legbefolyásosabb környezetvédelmi, klímaváltozás-ellenes, megújuló energiaforrásokat támogató érdekcsoportok mögött is döntően technokrata törekvések állnak, melyek a környezetvédelem jelszavát csupán ürügyként használják fel saját céljaik eléréséhez.

Állásfoglalás a világméretű katasztrófák egyre általánosabb jelenségével kapcsolatban

A különféle krízisekre (járványokra, klímaváltozásra, természeti katasztrófákra, terrorizmusra, bevándorlásra, társadalmi zavargásokra stb.) való hivatkozásokkal az a fő probléma – akár valósak, akár nem –, hogy a legtöbb esetben valójában a technokrácia kiteljesítéséhez szolgálnak meggyőző ürügyként.

A legkülönfélébb veszélyekkel szembeni védekezés ürügyén sokkal könnyebb olyan technokrata újításokat bevezetni, amik alapesetben ellenkezésbe ütköznének.

A vallásokhoz, hagyományokhoz való viszony

A technokrácia a tradicionális vallások hagyományos úton történő követésének, élő közösségekben való gyakorlásának utolsó lehetőségeit is elvágja. Ily módon

a technokrácia a vallások és hagyományok egyik legnagyobb ellensége.

Törekedni kell ezek eredeti formájukban való megőrzésére és ápolására.

A New Age-hez való viszony

Vigyázni kell minden olyan eszmével, irányzattal, szelleminek tűnő ideológiával, amelyek burkoltan vagy nyíltan rokonságot ápolnak az automatikus fejlődés elképzelésével, a technokráciával és azon belül a transzhumanizmussal. Ezek az álszellemi irányzatok a spirituális felszabadulás címszava alatt végső soron ugyanoda vezetnek, mint a technokraták: a tudat technológia általi bebörtönzéséhez.

A tudományhoz való viszony

Figyelemmel kísérjük a tudomány felfedezéseit, működését, elveit, de semmi esetre sem tekintünk a tudósokra és a tudomány folyton változó értékeire végső vonatkoztatási pontként. A modern tudósok, szakemberek vezető szerepbe helyezése technokrata hozzáállás, amely az értéksemleges szakértelmet és a tudomány aktuális állásfoglalásait helyezi előtérbe a társadalmak hagyományos értékrendjével szemben.

A modern álértékekhez való viszony

Elutasítjuk a nemzeti identitás, a hagyományos családi berendezkedés,
a hagyományos nemi szerepek, a hagyományos szexuális orientáció stb. lerombolására tett kísérleteket, és minden olyan, egyre veszedelmesebb formát öltő modern álértéket, melyek valódi célja, a technokrata törekvésekkel párhuzamosan, mind a társadalmak, mind az egyén életének tudatos bomlasztása.

A médiához, hírekhez, álhírekhez való viszony

A mozgalom követője minden hírt bizonyos mértékben és tekintetben álhírként, propagandaként kezel, a hírgyártásra – miként a nagyipari filmgyártásra is – az emberek tudatos befolyásolásának egy lehetséges eszközeként tekint. A tagok nem vesznek készpénznek semmit, utánajárnak egy adott ismeret igazságtartalmának.

A mozgalom „összeesküvés-elméletekhez” való viszonya

Amit a mainstream média „konteónak” minősít, nem szükségszerűen megalapozatlan információ. A hivatalos elbeszéléseken túli felfogások kritikus megvizsgálása is fontos.

Érdemes tudatosítani, hogy az alternatív ismeretek „konteónak”, összeesküvés-elméletnek minősítése nem más, mint egy CIA által bevezetett módszer a nem kívánatos információk hiteltelenítésére.

Az anarchizmushoz való viszony

A lázadást, a rombolást, az ellenszegülést önmagában hasztalannak tartjuk: valamiért szállunk síkra, nem valami ellen.

Állásfoglalás az aktuálisan érvényes törvényekkel és szabályzatokkal kapcsolatban

Az aktuális szabályok és törvények betartása fontos, de ez nem jelenthet kritikátlanságot és a csordaszellemnek való automatikus behódolást. Ahol szükségesnek érezzük, felhívjuk a figyelmet logikátlanságukra, értelmetlenségükre, szükségtelenségükre és bevezetésük háttérokaira. Ha kell, határozottabban fel is szólalunk ellenük.

technokrácia

II. ÁLLÁSFOGLALÁS AZ ÚJ TECHNOLÓGIAI FORRADALOMMAL KAPCSOLATBAN

Itt azokat a technológiákat soroljuk fel, melyek az eddigi és az eljövendő technológiák közti határt húzzák meg. Ezek további fejlesztése a teljes értékű élethez már nem járul hozzá, éppen ellenkezőleg: nagy eséllyel megrontja és ellehetetleníti azt. A mozgalom kiemelt célja ezek megismerése, valamint az ezekkel szembeni ellenállás és védekezés részleteinek kidolgozása.

Mesterséges intelligencia

A mesterséges intelligencia (artificial intelligence) létének fő célja az emberek megtévesztése, az emberi értelem érvényének és értékének eljelentéktelenítése, valamint a szabad döntéshozás és az önálló életvezetés ellehetetlenítése.

Célja végső soron az egyes ember, illetve a teljes emberiség feletti korlátlan hatalomátvétel.

Állásfoglalás a mesterséges intelligencia „öntudatra ébredésével” kapcsolatban

A lehető legvégletesebben elutasítjuk az öntudatra ébredő, önálló tudattal, lélekkel, énnel, akarattal, célokkal, gondolatokkal, érzelmekkel rendelkező robotok vagy mesterséges intelligencia gondolatát.

Ez az általánosan elterjedt nézet, amellett, hogy logikusan végig gondolva teljes képtelenség, az emberek értelmének és tudatának mérhetetlen alábecsléséről és leminősítéséről árulkodik. Megjegyzendő: ahhoz, hogy a technokraták érdemben el tudják hitetni a mesterséges intelligencia emberrel szembeni fölényét, nem csak az mi fejlesztése szükséges: fontos állomás az ember mentális, érzékszervi, fizikai leépítése. Az ember szisztematikus alászállítása is kell ahhoz, hogy az mi jogosan tűnhessen fel az embert felülmúló képességű, már-már isteni magasságokba emelkedő megváltó szerepében.

Virtuális valóság

A korunkban egyre központibb jelentőséget kapó virtuális valóság (virtual reality) hamis valóságot, egy alternatív számítógépes világot teremt, amelynek felelőtlen és eltúlzott használata révén fokozatosan megszűnik a hétköznapi emberi élethez, embertársainkhoz és a természethez való közvetlen kapcsolódásunk igénye és lehetősége. Egy virtuális valóság használatát mindennapossá tevő civilizáció, mely korunkban kibontakozóban van, olyan embertípust termel ki, amely végül

szinte véglegesen el fogja veszíteni érintkezési lehetőségét a szokványosan felfogott valósággal.

Kiterjesztett valóság

A kiterjesztett valóság (augmented reality; mixed reality) a virtuális objektumok emberi világba való kivetítését jelenti. A virtuális valósággal szemben nem egy különálló illúzióvilágot teremt, hanem helyette ezt az illúzióvilágot a hétköznapi valóság részévé teszi.

Valóság és illúzió összemosásával az egyének realitásérzékének teljes összezavarásához járul hozzá.

Deepfake

A deepfake révén olyan videófelvételeket készíthetünk, ahol például egy híresség, egy politikus arcát viszonylag élethűen valaki más arcára vetítjük. Ez lehetővé teszi, hogy lejárató szándékkal, vagy bármilyen más célból olyan mondatokat adjunk egy ember szájába, ami el sem hangzott tőle. Ez a hírek valóságtartalmának kiszűrését még az eddigieknél is jobban megnehezíti. Ebben az esetben ugyanis

már nem csupán hírhamisításról, hanem tényhamisításról beszélhetünk.

Az ilyen módszerek tömeges elterjedésével az ember egyre nehezebben lesz képes a tényleges és a fiktív történések megkülönböztetésére.

Transzhumanizmus

Noha képviselői a transzhumanizmust felszabadulásként, az emberi állapot felülmúlásaként tálalják, ennek épp ellenkezője igaz. A jövő transzhumán embere a különféle technológiáknak való behódoláson keresztül fokozatosan átengedi az uralmat a teste és az elméje felett.

A transzhumanizmus követője a testével összeolvasztott technológiai eszközök függőjévé, rabjává, kiszolgáltatottjává válik.

Robotika

A robotok tömeges elterjedése letaszítja az embert a társadalomban eddig elfoglalt központi helyéről.

Minél meghatározóbb a robotok és gépek társadalmi jelenléte, minél erősebben jelenik meg az ember és a gép közötti határ eltörlésének szándéka, minél több munkát és tevékenységi formát vesznek el a robotok az embertől, minél nagyobb szerepet kapnak az ellenőrzés és az irányítás területén, annál jobban fognak háttérbe szorulni az emberi értékek, jogok, lehetőségek. A robotok lényegi értelemben az ember ellenségei.

Drónok

Az emberek felett kémkedő és azokat megrendszabályozó drónok, mindenhová bejutni képes repülő robotok az emberi szabadságjogok korlátozása tekintetében kiemelt szerepet fognak kapni a közeljövőben.

„Megújuló” és „tiszta” energia

Az úgynevezett „megújuló” energiaforrásokkal működő eszközöket, gépeket minden látszat ellenére elsősorban nem környezetkímélő célok hívták életre (ismeretes, hogy a „tiszta” energia előállítása legalább olyan nagy környezetszennyezéssel jár, mint az, ami ellen alternatívaként fel kíván lépni). A fosszilis tüzelőanyaggal működő gépekkel technokrata szempontból főként az a probléma, hogy elektronikusan még mindig nem teljes egészében irányíthatók. Az ember által használt gépek, elektronikai eszközök, például egy autó feletti totális irányítás csak akkor tud megvalósulni, ha az az autó teljes egészében, az utolsó alkatrészig elmenően elektromosan működik. A maradéktalan kontroll a cél, nem a környezet megóvása.

Önvezető autók és teljes automatizáció

Az önvezető autók jó példái annak a folyamatnak, amely az ember minden egyes életterülete felett át kívánja venni az irányítást: még egy olyan hétköznapi tevékenység felett is, mint a vezetés. Az irányítás minimális lehetőségeinek elvételével teljesen megfosztják az embert a kihívások általi megmérettetéstől, az ezzel együtt járó tapasztalatszerzés és fejlődés lehetőségétől, és nem utolsó sorban természetadta szabadságának gyakorlásától.

Okos házak

Az úgynevezett okos házak látszólag a kényelmet, az élet megkönnyítését, a mindennapos teendők egyszerűsítését szolgálják,

valójában egy mindent megfigyelő és ellenőrző rendszer kialakításáról van szó.

Az engedetlen, „másként gondolkodó” állampolgár okos háza könnyen lekapcsolható a központból, így az egyén nem kívánatos viselkedése egyből szankcionálható, például a házba való bejutás, illetve az abból való kijutás megakadályozása, vagy a fűtés szabályozása révén.

Okos városok

Az okos város egy mesterséges intelligencia uralta város. Egy olyan település, aminek minden egyes épülete, tömegközlekedési eszköze stb. a központi hálózatra van kötve, mely által a technokrata rendszer működtetői számára lehetővé válik az egész város minden pontjának irányítása és minden történésének nyomon követése.

A dolgok internete (IoT)

Manapság egyre több mindennaposan használt elektronikus eszközt úgy készítenek el (autó, hűtő, karóra, lámpa stb.), hogy csatlakozni tudjon az internetre. Ennek lényege, hogy minden eszközt csak a rendszeren belül, hálózatra kapcsoltan legyen lehetőségünk használni. A dolgok internete (internet of things) szoros összefüggésben áll az okos házak és okos városok kialakításával, ugyanis nemcsak a lakóhelyek, hanem a benne lévő tárgyak távvezérlés általi irányítására is szükség van a korlátlan technokrácia megvalósításához.

5G

Az 5G, illetve ennek továbbfejlesztett formái kulcsfontosságúak az okos városok megalkotásában. Az 5G képes csak olyan adatátvitelre, ami ezek zökkenőmentes működését biztosítja.

Az 5G elsősorban a technokrácia kiteljesítésében játszott rendkívüli szerepe miatt bír óriási veszéllyel.

 Mindemellett azonban nem elhanyagolható tény az sem, hogy

az 5G valószínűsíthetően káros mind az emberi egészségre, mind az egész élővilágra nézve.

Tömeges megfigyelés

Az embereket már ma is tömegesen megfigyelik. A nem túl távoli jövőben a mindennapi tevékenységünket hőérzékelő, arcfelismerő stb. kamerákkal fogják végigkövetni, egészen odáig elmenően, hogy már otthonunkba is beépítik őket.

Azonban a számítógépes megfigyelés sem kevésbé veszélyes. Az internet új korszakában (internet 2.0) a privát szférát felszámolják. Ennél azonban többről is szó van. A felhasználók azon túl, hogy jellemük, szokásaik, kapcsolataik teljes feltérképezéséhez járulnak hozzá egy regisztrációval vagy egy alkalmazás letöltésével, az mi fejlesztésébe is bekapcsolódnak. Internetes tevékenységükkel nem csupán egyértelmű kémkedés áldozataivá válnak, hanem ezen felül a különféle mesterséges intelligenciák fejlesztéséhez, finomra hangolásához is hozzájárulnak, amin keresztül személyes befolyásolásuk is egyre zökkenőmentesebben történhet meg.

Mikrochipek

A tömegesen alkalmazott mikrochipek ma már egyáltalán nem az úgynevezett összeesküvés-hívők agyszüleményei. A bőr alá ültetett, az agyhoz csatlakoztatott vagy a véráramban keringő chipek, implantátumok, kapszulák, nanorobotok a közeljövő emberének állandó társaivá válnak. Az emberek helyváltoztatásának, szokásainak, egészségének, pénzforgalmának, testi és lelki folyamatainak stb. állandó nyomon követése és befolyásolása szempontjából kiemelt jelentőségű ezek alkalmazása.

Digitális pénz

Az emberiség ellenőrzése szempontjából fontos állomás a papírpénz beszüntetése, és a digitális pénzre való teljes átállás. Semmit sem lehet majd venni, se adni a rendszer tudta és jóváhagyása nélkül. És az ember így pénzügyileg is jobban sakkban tartható. Az ideológiai–politikai „másként gondolkodók” könnyen zsarolhatóvá válnak azáltal, hogy egy gombnyomással megfoszthatják őket vagyonuktól, ha a rendszernek nem tetsző nyilatkozatot tesznek.

Űrutazás

Antitechnokrata szempontból az űrutazás felesleges idő-, energia- és pénzpazarlás. Azt az erőfeszítést, amit távoli világok felfedezésére irányítanak, közvetlen életterünk jobbítására kellene fordítani. Az űrutazás az emberek technokráciába vetett bizalmának megerősítését és a megállíthatatlan fejlődés tévképzetének táplálását szolgálja.

Génmanipuláció

Elutasítjuk az emberi testbe való genetikai szintű beavatkozásokat. Az emberi test szent és sérthetetlen. Genetikai szintű megváltoztatásával az élet természetes rendjébe avatkozunk be önkényesen, ami beláthatatlan negatív következményekhez vezethet. A mozgalom követői az élet többi területén alkalmazott génmanipulációs eljárásokat (állattenyésztés, élelmiszerek stb.) is aggályosnak tartják.

Alapvető emberi képességek elsorvasztására szolgáló programok és eszközök

Általánosságban elmondható, hogy a modern technikai eszközök mindennapos használata meggyengíti az ember alapvető képességeit. A keresőprogramok (pl. Google) az emberben azt az illúziót keltik, hogy az önállóan birtokolt tudás szükségtelen. Az arc- és tárgyfelismerő programok mindennapos használata a dolgok beazonosításának képességét sorvasztják el. A folyamatos fényképezés és videókészítés a múltra való visszaemlékezés képességét gyengítik. A személyre szabott hirdetések, reklámok és ajánlások az önálló döntéshozás és a szabad kutatás lehetőségétől vágnak el. A GPS-re való hagyatkozás a tájékozódás képességét rontja meg. A virtuális találkozások elidegenítő hatásúak.

A sort még bőven lehetne folytatni. Ez a mozgalom követőinek jövőbeli feladata. Az itt bemutatott alapelvek és jelenségek elég támpontot adhatnak a további területek feltérképezéséhez.

technokrácia

ÖSSZEGZÉS

A technokráciaellenesség ma a normalitás melletti kiállással egyenértékű. Nem az új dolgoktól való félelem motiválja, hanem a tegnap pótolhatatlan értékeinek megőrzése, amit a technokraták tudatos vagy tudattalan ügyvivői sosem látott ütemben és hatásfokkal igyekeznek eltörölni a világból.

Ha Te is fontosnak tartod ezen értékek megőrzését, csatlakozz, amíg még nem késő!
Facebook Comments
lázadás a szép új világ ellenmesterséges intelligencianem kérünk a jövőtökbőltechnokráciatranszhumanizmus

Médiavadász • 2020-06-23


Previous Post

Next Post